TÍNH TOÁN THÔNG SỐ SÀN QUY ĐỔI

Việc tính toán nội lực sàn được thực hiện bằng phần mềm ETABS và SAFE. Đối với 2 phần mềm trên, có thể quan niệm sàn phẳng không dầm sử dụng hộp nhựa tạo rỗng  New-Nevo là sàn đặc tương đương có tính chất chịu lực giống như sàn rỗng. Có nghĩa là dưới cùng 1 tác dụng của lực thì chuyển vị và biến dạng của sàn đặc và sàn rỗng là giống nhau. Với quan niệm này, trong ETABS và SAFE, tiết diện sàn phẳng không dầm được khai báo như tiết diện sàn đặc có cùng chiều dày sàn và với sự điều chỉnh các thông số thay đổi độ cứng sau:

 • f11 : Độ cứng chống kéo (nén) phương 1
 • f22 : Độ cứng chống kéo (nén) phương 2
 • f12 : Độ cứng chống trượt trong mặt phẳng sàn
 • m11 : Hệ số qui đổi độ cứng chống uốn quanh trục 2
 • m22 : Hệ số qui đổi độ cứng chống uốn quanh trục 1
 • m12 : Độ cứng chống xoắn quanh trục 1 và 2
 • v13 : Độ cứng chống trượt trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng sàn
 • v23 : Độ cứng chống trượt trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng sàn
 • Mass, weight : Hệ số độ giảm khối lượng, trọng lượng

Công cụ tính toán thông số sàn quy đổi của L-Form sẽ cho phép xác định các thông số để khai báo sàn hộp trong các phần mềm ETABS và SAFE.

ĐIỀN THÔNG TIN

  Thông tin khách hàng  Thông tin kỹ thuật

  THÔNG TIN KỸ THUẬT ĐẦU VÀO