Lưu trữ thẻ: kích thước sàn ô cờ

Tìm hiểu cấu tạo và kích thước sàn ô cờ vượt nhịp

Sàn ô cờ là một trong những hệ thống sàn có nhiều dầm ở dạng...